Klachtenregeling

Als je een klacht of opmerking hebt, zijn we blij als je die rechtstreeks aan ons meldt. Dit kan via een mail aan ons centrum via info@gestaltnet.nl Opmerkingen en/of klachten helpen ons zorgvuldiger te werken en een betere wisselwerking tot stand te brengen.
Indien je klacht naar jouw gevoel niet naar behoren is afgehandeld of opgelost, dan kun je je wenden tot Henk Catsburg of tot onze vertrouwenspersoon of rechtstreeks tot de klachtencommissie.

Hiervoor hanteren wij de volgende Klachtenregeling:

Klachtenregeling Gestaltnet

Bij klachten aangaande opleidingen en workshops van Gestaltnet alsmede aangaande personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Gestaltnet, zoals docenten, gasttrainers of andere medewerkers kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van Gestaltnet. De vertrouwenspersoon heeft o.a. als taken:
  1. De eerste opvang van een klager
  2. Het bekend maken van de klachtenregeling van Gestaltnet
  3. Het zorgen voor preventie van ongewenste omgangsvormen
  4. Alle klachten vertrouwelijk worden behandeld
De vertrouwenspersoon wordt aangewezen door Henk Catsburg van Gestaltnet, maar hebben verder geen andere binding met het instituut dan de functie van vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon die een goed inzicht heeft in het werkgebied en de aard van werkzaamheden van Gestaltnet. Tevens is hij in staat zich in te leven in de belangen van de betrokken partijen en een meerzijdige objectiviteit te handhaven. De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk.
De vertrouwenspersoon treedt daarnaast tevens preventief, bemiddelend en adviserend op (als mediator of consultant). Bij beide partijen zal informatie worden ingewonnen voordat er bemiddeld wordt. Bij bemiddeling en advies zal het altijd gaan om korte gerichte interventies. Op dit moment is de vertrouwenspersoon:
Ariane Sprengers te bereiken via info@centrumdespreng.nl.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit 2 leden. De leden worden aangezocht door Henk Catsburg van Gestaltnet, maar hebben verder geen andere binding met het instituut dan de functie van lid van de klachtencommissie.

Procedure

Een klacht moet schriftelijk en ondertekend bij Gestaltnet ter attentie van de klachtencommissie worden ingediend.
De klacht moet voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer van de klager en van de beklaagde.
Het secretariaat zendt de klacht onverwijld aan de klachtencommissie en deze toetst de klacht aan de richtlijnen van de klachtenregeling en kan deze: In eerste instantie worden klachten en het verweer daarop schriftelijk behandeld. Klager ontvangt ontvangstbevestiging, De klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. Partijen krijgen telkens vier weken de tijd om schriftelijk te reageren.
De commissie legt de schriftelijke reactie voor aan partijen, die daarop ook weer schriftelijk kunnen reageren. Er kan twee keer schriftelijk gereageerd worden.

Op basis van deze stukken organiseert de commissie uiterlijk zes weken na afloop van de tweede ronde van schriftelijke reacties van partijen een zitting.

Indien gewenst worden partijen uitgenodigd op de zitting te verschijnen.

De commissie hoort de klager en degene over wie is geklaagd.

Van de zitting wordt schriftelijk verslag gemaakt.

De commissie doet uitspraak over de klacht uiterlijk zes weken na de zitting.

De commissie houdt zorgvuldig het dossier bij van alle acties en stukken.

De commissie deelt de uitspraken, schriftelijk en met redenen omkleed, mee aan de partijen. De bindende uitspraak van de commissie wordt minimaal 5 jaar bewaard in het archief van Gestaltnet.

Sancties

De klachtencommissie kan de volgende sancties opleggen: Bij het niet opvolgen van deze adviezen kan de commissie alsnog overgaan tot één van de bovengenoemde sancties. De uitspraken van de commissie zijn bindend voor alle betrokkenen van Gestaltnet.